Other Medical Areas

Arhritis
 
1: Giatromanolaki A, Sivridis E, Maltezos E, Athanassou N, Papazoglou D, Gatter
KC, Harris AL, Koukourakis MI. Upregulated hypoxia inducible factor-1alpha and
-2alpha pathway in rheumatoid arthritis and osteoarthritis. Arthritis Res Ther.
2003;5(4):R193-201. Epub 2003 Apr 29. PubMed PMID: 12823854; PubMed Central
PMCID: PMC165055.
 
2: Bayele HK, Peyssonnaux C, Giatromanolaki A, Arrais-Silva WW, Mohamed HS,
Collins H, Giorgio S, Koukourakis M, Johnson RS, Blackwell JM, Nizet V, Srai SK. 
HIF-1 regulates heritable variation and allele expression phenotypes of the
macrophage immune response gene SLC11A1 from a Z-DNA forming microsatellite.
Blood. 2007 Oct 15;110(8):3039-48. Epub 2007 Jul 2. PubMed PMID: 17606764.
 
3: Giatromanolaki A, Sivridis E, Athanassou N, Zois E, Thorpe PE, Brekken RA,
Gatter KC, Harris AL, Koukourakis IM, Koukourakis MI. The angiogenic pathway
"vascular endothelial growth factor/flk-1(KDR)-receptor" in rheumatoid arthritis 
and osteoarthritis. J Pathol. 2001 May;194(1):101-8. PubMed PMID: 11329148.

 

Inflammatory Bowel Disease

1: Kapsoritakis A, Sfiridaki A, Maltezos E, Simopoulos K, Giatromanolaki A,
Sivridis E, Koukourakis MI. Vascular endothelial growth factor in inflammatory
bowel disease. Int J Colorectal Dis. 2003 Sep;18(5):418-22. Epub 2003 May 22.
PubMed PMID: 12761641.
 
2: Giatromanolaki A, Sivridis E, Maltezos E, Papazoglou D, Simopoulos C, Gatter
KC, Harris AL, Koukourakis MI. Hypoxia inducible factor 1alpha and 2alpha
overexpression in inflammatory bowel disease. J Clin Pathol. 2003
Mar;56(3):209-13. PubMed PMID: 12610101; PubMed Central PMCID: PMC1769899.
 
3: Kapsoritakis AN, Koukourakis MI, Sfiridaki A, Potamianos SP, Kosmadaki MG,
Koutroubakis IE, Kouroumalis EA. Mean platelet volume: a useful marker of
inflammatory bowel disease activity. Am J Gastroenterol. 2001 Mar;96(3):776-81.
PubMed PMID: 11280550.
 
4: Kapsoritakis AN, Potamianos SP, Sfiridaki AI, Koukourakis MI, Koutroubakis IE,
Roussomoustakaki MI, Manousos ON, Kouroumalis EA. Elevated thrombopoietin serum
levels in patients with inflammatory bowel disease. Am J Gastroenterol. 2000
Dec;95(12):3478-81. PubMed PMID: 11151880.